www.gristoma.lt

Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

Taisyklėse naudojamos sąvokos

Pardavėjas: UAB Gristoma, juridinio asmens kodas 121358044, PVM mokėtojo kodas LT213580415, registruotos buveinės adresas Sakalų g. 18, Vilnius.

Gristoma.lt: elektroninė parduotuvė esanti adresu www.gristoma.lt

Pirkėjas: 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

Asmens duomenys: bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Taisyklės: šios „www.gristoma.lt prekių pirkimo – pardavimo taisyklės“.

Parduotuvė: fizinė prekių, parduodamų Pardavėjo, pardavimo vieta esanti adresu Sakalų g. 18, Vilnius.

Privatumo politika: Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Gristoma.lt

    1. Bendrosios nuostatos

1.1. Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje Gristoma.lt taisyklės nuo jų patvirtinimo momento tampa Pirkėjui ir Pardavėjui privalomu vykdyti teisiniu dokumentu. Šios taisyklės nustato  Pirkėjo ir Pardavėjo teises bei pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas tvarką, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu susijusias sąlygas.

1.2. Savo susipažinimą ir sutikimą su šiomis Taisyklėmis Pirkėjas turi patvirtinti pažymėdamas varnele prie teiginio „susipažinau ir sutinku su Prekių pirkimo – pardavimo Gristoma.lt taisyklėmis“.

1.3. Teisę pirkti Gristoma.lt turi tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti šių Taisyklių sąvokose. Patvirtindamas šias Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika, Pirkėjas patvirtina, kad atitinka Pirkėjui keliamus reikalavimus jis turi teisę pirkti prekes.

1.4. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apsipirkimo Gristoma.lt metu galioja aktualios redakcijos Taisyklės, kurios skelbiamos Gristoma.lt

1.5. Susipažinimas su Pardavėjo patvirtinta ir viešai skelbiama Privatumo politika yra privalomas. Jeigu Pirkėjas nesutinka su Privatumo politikoje patiekiamomis Asmens duomenų tvarkymo sąlygomis, Pardavėjas rekomenduoja nesinaudoti Gristoma.lt.

2. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

2.1. Pirkėjas užsisakyti prekes Gristoma.lt gali:

2.1.1. internetu www.gristoma.lt;

2.1.2. kreipdamasis elektroniniu paštu;

2.1.3. telefonu;

2.1.4. parduotuvėje, esančioje adresu Sakalų g. 18, Vilnius.

2.2. Užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 2.1.1 – 2.1.4. punktuose nurodytų būdų Pirkėjas privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.

2.3. Kai išsirenkate prekę ar paslaugą Gristoma.lt ir suformuojate prekių krepšelį bei įvykdote visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pirkėjo ir Pardavėjo susiklostė pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir yra sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę:

3.1.1. pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas Gristoma.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.1.2. atsisakyti užsakymo ir/ar sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.1.3. pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

3.1.4. kitas teises, įtvirtintas šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3.2. Naudodamasis Gristoma.lt, Pirkėjas turi vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Gristoma.lt bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

3.3. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti/atsiimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.4. Pasirinkęs atsiimti prekes Parduotuvėje, Pirkėjas privalo jas atsiimti Parduotuvėje per Taisyklėse nurodytus terminus.

3.5. Pirkėjas taip pat turi kitų įsipareigojimų nustatytų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4. Pardavėjo teisės

4.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti visų ar tam tikrų Gristoma.lt funkcijų veikimą, taip pat keisti Gristoma.lt esančių elementų išdėstymą savo nuožiūra be atskiro pranešimo.

4.2. Pardavėjas be atskiro įspėjimo turi teisę sustabdyti arba nutraukti Gristoma.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjo užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

4.3. Iš esmės pasikeitus paslaugų teikimo sąlygoms (pvz., rinkos sąlygų, teisės aktų pasikeitimas ir pan.), Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti visas ar tam tikras paslaugas.

4.4. Jeigu Pirkėjas savo veiksmais ar neveikimu bando pakenkti Gristoma.lt darbo stabilumui, saugumui ar Pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Gristoma.lt.

4.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už užsakytas prekes per 3 (tris) darbo dienas.

4.6. Pardavėjas turi ir kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose Gristoma.lt dokumentuose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. Pardavėjo įsipareigojimai

5.1. Pardavėjas įsipareigoja:

5.1.1. vadovaudamasis šių Taisyklėse ir kitų dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Gristoma.lt teikiamomis paslaugomis.

5.1.2. aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.

5.1.3. Taisyklių numatytomis sąlygomis pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jeigu toks grąžinimas atitinka šių Taisyklių ir teisės aktų reikalavimus.

5.1.4. iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų Gristoma.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą. Informacijos pateikimas elektroninėje parduotuvėje Gristoma.lt laikomas tinkamu Pirkėjo informavimu. Tuo atveju, jeigu Pirkėjo užsakymas jau yra priimtas vykdyti, apie šio užsakymo įvykdymui reikšmingų Gristoma.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą Pardavėjas įsipareigoja informuoti Pirkėją Jus vienu iš Pirkėjo nurodytu kontaktu (telefonu, tekstine žinute arba elelktroniniu paštu).

5.1.5. Jeigu dėl svarbių aplinkybių Pardavėjas negalės pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašiausią prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar panašią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už užsakytas prekes sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

5.1.6. Pardavėjas įsipareigoja atsakyti į Pirkėjo pateiktus paklausimus/pretenzijas  ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

5.1.7. Pardavėjas įsipareigojame vykdyti kitas šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui nustatytas pareigas.

6. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

6.1. Gristoma.lt parduodamų prekių kainos nurodomos įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.

6.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti:

6.2.1. mokėjimo pavedimu;

6.2.2. grynaisiais pinigais (fizinėje Parduotuvėje).

6.3. Pirkėjo užsakymas yra patvirtinamas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas po to, kai mokėjimas už prekes yra įskaitomas į Pardavėjo banko sąskaitą.

6.4. Patvirtindami šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantijos dokumentas, Pirkėjui būtų pateikiamos užsakymo pateikimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo užbaigimo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys (jeigu tokie numatyti).

6.5. Prekių kaina po to, kai Pirkėjo pateiktas užsakymas yra patvirtintas, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių klaidų ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas turite teisę atsisakyti užsakymo informuodamas Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka Pirkėjui yra grąžinamos visos už anuliuotą užsakymą sumokėtos sumos.

7. Prekių pristatymas

7.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, nurodytų Gristoma.lt.

7.2. Jeigu Pirkėjas prekių užsakymo metu pasirenka prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas įsipareigoja:

7.2.1. nurodyti tikslių prekių pristatymo adresą;

7.2.2. prekes priimti pats, o tuo atveju, kai perka Juridinis asmuo – tinkamai įgaliotas asmuo. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą) ir įgaliojimą (kai prekes atsiima Juridinio asmens atstovas).

7.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

7.4. Prekes Pirkėjas gali atsiimti Pardavėjo Parduotuvėje. Jeigu užsakymo teikimo metu Pirkėjas pasirenka šį būdą prekių atsiėmimui taikomos žemiau nurodytos sąlygos:

7.4.1. užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po to, kai Pirkėjui buvo pateikta informacija, kad prekes galima atsiimti.

7.4.2. prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba jo tinkamai įgaliotas asmuo.

7.4.3. atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir mūsų darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą) ir įgaliojimą (kai prekes atsiima Juridinio asmens atstovas).

7.5. Jeigu užsakymo teikimo metu Pirkėjas pasirenka prekių pristatymą į paštomatą arba siuntų savitarnos terminalą, taikomos žemiau nurodytos sąlygos:

7.5.1. paštomatuose arba siuntų savitarnos terminaluose galima atsiimti prekes, kurios sveria mažiau nei 30 kg. Sunkesnės nei 30 kg prekės į paštomatus ir į siuntų savitarnos terminalus nėra pristatomos.

7.5.2. siunta iš paštomato turi būti atsiimta per 7 (septynias) kalendorines dienas po to, kai Pirkėjas buvo  informuotas, kad prekę galima atsiimti, jeigu pristatymo paslaugas teikianti bendrovė pranešime nenurodė kitaip.

7.6. Prekės pateikiamos prekių aprašyme nurodytais terminais. Nurodyti terminai yra preliminarūs ir netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Jūs esate informuojamas apie Jūsų užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių. Šiuo atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jeigu Pardavėjas nepristato prekių per nustatytą terminą ir Pardavėjui nepavyksta suderinti papildomo termino prekių pristatymui, Pirkėjas gali atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties.

7.7. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių priežasčių.

7.8. Pirkėjas Prekių pateikimo Pirkėjui metu įsipareigoja kartu su Pardavėjo darbuotoju arba Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas nesusijęs su gamykliniam brokui bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra.

7.9. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas įsipareigoja tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente, o kai tai neįmanoma (kai prekė pristatoma į paštomatą) nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją bei pateikti įrodymus. Pirkėjui neatlikus aukščiau nurodytų veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas yra ne gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

7.10. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo prekės perdavimo Pirkėjui momento.

7.11. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas, per šiose nustatytą terminą neatsiima prekių  arba prekių Pirkėjui neįmanoma pristatyti Pardavėjas arba Pardavėjo atstovai susisiekia su Pirkėju ir suderina kitą prekių pristatymo laiką ir/ar būdą. Jeigu Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba Pardavėjui ar Pardavėjo atstovui nepavyksta įteikti prekių Pirkėjui dėl nuo Pardavėjo ir/arba Pardavėjo atstovo nepriklausančių priežasčių, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus bei prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas.

8. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

8.1. Kiekvienos Gristoma.lt  parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

8.2. Gristoma.lt parduodamos prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą. Prekė atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, jei:

8.2.1. prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią pateikėme kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę Gristoma.lt;

8.2.2. prekė tinka naudoti pagal jos paskirtį;

8.2.3. prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir prekės gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir prekių ženklinimą, dėl prekių konkrečių savybių.

8.3. Pardavėjas nėra atsakingas už tai, kad Gristoma.lt parduodamos prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo. Visais atvejais Pardavėjas rekomenduoja perskaityti atitinkamos prekės aprašymą.

8.4. Skirtingoms prekių rūšims suteikiama tam tikrą laiką galiojanti kokybės garantija, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ar kartu su prekės PVM sąskaita-faktūra, kuri kartu yra ir garantijos dokumentas.

8.5. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, Pirkėjui suteikia teisės aktai.

9. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties

9.1. Pirkėjas (tik fizinis asmuo) turi teisę nenurodydami priežasties per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Ši teisė yra ribojama sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

9.2. Apie pageidavimą atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties Pirkėjas turi informuoti Pardavėją raštu elektroniniu paštu info@gristoma.lt arba atvykdamas fiziškai į Parduotuvę ir pateikdamas rašytinį prašymą. Gavęs Pirkėjo prašymą, Pardavėjas įsipareigoja nepagrįstai nedelsdamas pateikti Pirkėjui patvirtinimą apie Pirkėjo prašymo gavimą.

9.3. Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas taip: a) kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas priima užsakytą prekę; b) jeigu vienu užsakymu Pirkėjas užsisakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas priima paskutinę prekę; c) jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas priima paskutinę partiją ar dalį; d) jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas priima pirmąją prekę.

9.4. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties kol prekė dar nebuvo pristatyta Pirkėjui, toks atsisakymas laikomas užsakymo panaikinimu. Apie užsakymo panaikinimą Pirkėjas informuojamas užsakymo metu nurodytu elektroninio pašto adresu.

9.5. Jeigu Pirkėjas atsisako pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta Pirkėjui, arba prekę Pirkėjas atsiėmė pats, taikomos Taisyklių nuostatos, nustatančios prekių ir pinigų grąžinimo taisykles.

9.6. Teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties yra ribojama įsigijus medicinos prietaisus ir aparatus.

10. Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo sąlygos

10.1. Pirkėjas (tik fizinis asmuo) turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas įsipareigoja apmokėti kainų skirtumą. Pranešimą apie pageidavimą pakeisti tinkamos kokybės prekes  kitomis prekėmis Pirkėjas turite pateikti Pardavėjui elektroniniu paštu info@gristoma.lt arba atvykti į Parduotuvę.

10.2. Pardavėjas, gavęs grąžinamas prekes, įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis, tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi tinkamos Pirkėjo pageidaujamos prekės – Pirkėjui grąžinami už prekę sumokėti pinigai.

10.3. Prekių ir pinigų grąžinimui taikomos Taisyklių nuostatos nustatančios prekių ir pinigų grąžinimo taisykles.

10.4. Teisės grąžinti tinkamos kokybės prekes ribojama įsigijus medicinos prietaisus ir aparatus.

11. Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo sąlygos

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

11.2. Jeigu Pirkėjui buvo pristatytos netinkamos kokybės prekės ir Pirkėjas apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes ir savo pasirinkimu pasirinkti vieną iš žemiau nurodytų savo teisių gynimo būdų, t.y. reikalauti:

11.2.1. kad neatlygintinai per protingą terminą Pardavėjas pašalintu prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

11.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

11.2.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

11.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

11.3. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo nurodyti grąžindamas prekę. Savo pasirinkimo Pirkėjas keisti negali. Jeigu Pirkėjas pageidauja, kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, tačiau Pardavėjas neturi galimybės tokio Pirkėjo pageidavimo įgyvendinti – Pirkėjui grąžinami už prekę sumokėti pinigai.

11.4. Grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11.4.1. pranešti Pardavėjui apie prekės grąžinimą el. paštu info@gristoma.lt bei nurodyti grąžinamas prekes;

11.4.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantiją patvirtinantį dokumentą (jei jis buvo išduotas);

11.4.3. pateikti laisvos formos prašymą.

11.5. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas turi teisę pasinaudoti per prekių įsigijimo dokumente nustatytą jos kokybės garantijos terminą.

11.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą prekę, jeigu Pirkėjas nesilaiko šiose Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.7. Grąžindamas prekes Pirkėjas turi sumokėti prekės grąžinimo išlaidas.

11.8. Prekė nekeičiama ir pinigai negrąžinami už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

11.9. Atskiros netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantijos dokumentuose (jeigu tokie pateikiami).

12. Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes

12.1. Jei per klaidą Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, kurias Pirkėjas užsisakė, Pirkėjas įsipareigoja nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@gristoma.lt.

12.2. Esant šių Taisyklių 13.1. nurodytoms aplinkybėms, Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita pasiimti tokias prekes iš Pirkėjo ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis.

12.3. Tuo atveju, kai Pirkėjas negali pristatyti Pirkėjo užsakytų prekių, Pirkėjui yra grąžinami už prekę (-es) sumokėti pinigai.

12.4. Prekių ir pinigų grąžinimui taikomos Taisyklių nuostatos nustatančios prekių ir pinigų grąžinimo taisykles.

13. Prekių ir pinigų grąžinimo sąlygos

13.1. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas. Grąžinant prekes Taisyklių 11 – 13 punktuose nustatytais atvejais taikomi papildomi reikalavimai: prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama – visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.

13.2. Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos Pardavėjui tuo pat metu, išskyrus atvejus, kai įsigyta preke grąžinama dėl jos kokybės trūkumų, o kartu su ja pateiktos dovanos dėl savo pobūdžio per terminą nuo prekės įsigijimo iki šios prekės trūkumų paaiškėjimo dienos buvo suvartotos arba pasibaigė tokių dovanų tinkamumo naudoti terminas.

13.3. Grąžindamas prekes Pirkėjas turi nurodyti gavėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pinigai už prekes nėra grąžinami, jeigu prekės buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

13.4. Tuo atveju, kai Pirkėjas įsigijo prekių komplektą, Pirkėjas privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių buvo sugadinta Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

13.5. Grąžinti prekes Pirkėjas gali pristatyti į Parduotuvę, grąžinti per pasirinktą pristatymo paslaugų teikėją arba paštu. Prekės turi būti grąžinamos adresu, kuris nurodomas Pirkėjui išsiųstame patvirtinime apie pranešimo dėl sutarties atsisakymo gavimą. Sunkių prekių pristatymo (prekių kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti) tvarka ir sąlygos derinamos atskirai.

13.6. Pinigai grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prašymo apie sutarties atsisakymą gavimo dienos, o kai prekė buvo pristatyta Pirkėjui ir nebuvo grąžinta – nuo prekės grąžinimo dienos.

13.7. Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus jeigu tarp šalių buvo susitarta kitaip.

13.8. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjo sumokėtų sumų tol, kol prekės nėra grąžintos Pardavėjui ir nėra Pardavėjo patikrintos.

13.9. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti kainų skirtumą.

14. Atsakomybė

14.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už veiksmus atliktus naudojantis Gristoma.lt

14.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika bei kitomis taisyklėmis, nors tokia galimybė Pirkėjui buvo suteikta.

14.3. Jeigu Gristoma.lt yra pateikiamos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

15. Apsikeitimas informacija

15.1. Visi pranešimai Pirkėjui yra siunčiami Pirkėjo apsipirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu.

15.2. Visi pranešimai ir klausimai Pardavėjui turi būti pateikiami el. pašto adresu, nurodytu Gristoma.lt.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems klausimams spręsti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

16.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

16.3. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo Pirkėjui pateiktu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl Gristoma.lt  įsigytos prekės Pirkėjas fizinis asmuo (vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS: https://ec.europa.eu/odr/.