Gristoma.lt

PRIVATUMO POLITIKA

Šioje privatumo politikoje pateikiama informacija apie Pirkėjų bei interneto tinklapio www.gristoma.lt lankytojų (toliau abu kartu vadinami Naudotojais) asmens duomenų tvarkymą Naudotojui įsigyjant prekes bei naudojantis  interneto tinklapiu www.gristoma.lt (toliau – Gristoma.lt).

Naudotojų asmens duomenų valdytojas yra UAB Gristoma, juridinio asmens kodas 121358044, registruotos buveinės adresas Sakalų g. 18, Vilnius (toliau – Gristoma).

Prieš pradedant naudotis Gristoma.lt ir/ar įsigyjant prekes rekomenduotina atidžiai susipažinti su šia privatumo politika. Jeigu Naudotojas nesutinka su šia privatumo politika, rekomenduotina nesinaudoti interneto tinklapiu Gristoma.lt.

Gristoma Naudotojų asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

 1. Renkami ir tvarkomi asmens duomenys
  • Naudotojui naudojantis Gristoma.lt bei perkant prekes renkami ir tvarkome žemiau nurodyti asmens duomenys:
Tvarkomų duomenų kategorija Tvarkomi asmens duomenys Asmens duomenų tvarkymo tikslas Asmens duomenų tvarkymo pagrindai
Pirkimo duomenys Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris,

pristatymo adresas, pristatymo būdas,   mokėjimo duomenys, mokėjimų istorija, IP adresas.

Sutarties vykdymo tikslu.

 

Pirkimo – pardavimo sutartis.
Rinkodaros duomenys vardas, pavardė, el. pašto adresas Naudotojų supažindinimo su Gristoma veikla bei jos naujienomis,   bendrinių bei specialiai pritaikytų pasiūlymų teikimo tikslu Naudotojo sutikimas
Slapukų duomenys Naudotojo naršymo ir elgesio Interneto tinklapyje Gristoma.lt duomenys Naudotojų supažindinimo su Gristoma veikla bei jos naujienomis,   bendrinių bei specialiai pritaikytų pasiūlymų teikimo tikslu Naudotojo sutikimas
 1. Asmens duomenų saugojimas
  • Naudotojų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių pirkimo – pardavimo sutarčiai įvykdyti, bet ne trumpiau nei Gristoma yra įpareigota tą daryti jos veiklą reglamentuojantys teisės aktai.
  • Naudotojų asmens duomenys, kurie tvarkomi Naudotojo sutikimo pagrindu yra tvarkomi ir saugomi iki Naudotojo sutikimo atšaukimo dienos.
 1. Asmens duomenų perdavimas
  • Tikslu suteikti kokybiškas paslaugas ir įgyvendinti tarp Naudotojo ir Gristomos sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį asmens duomenys gali būti perduodamos trečiosios šalims.
  • Naudotojų asmens duomenys yra perduodami paslaugų teikėjams tokiems kaip pristatymo paslaugas teikiančioms bendrovėms, serverių paslaugų teikėjams, bei kitoms įmonėms teikiančioms paslaugas Gristomai, bet tik tiek kiek tai būtina užtikrinti tarp Naudotojo ir Gristomos sudarytos sutarties vykdymui.
  • Teisinio proceso atveju Naudotojų asmens duomenys gali būti perduoti valstybės institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turinčioms teisę tokią informaciją gauti.
  • Naudotojų asmens duomenys taip pat gali būti perduoti už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Toks asmens duomenų perdavimas galimas jeigu tenkinamos žemiau nurodytos sąlygos:
   • Asmens duomenys perduodami tik Gristomos patikimiems partneriams užtikrinantiems paslaugų Naudotojams teikimą;
   • Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo sutartys, kuriomis jie užtikrina Naudotojų asmens duomenų saugumą pagal įstatymų reikalavimus;
   • Europos Sąjungos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs Gristomos partneris, tinkamumo, t.y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas. 
 1. Naudotojų teisės bei jų įgyvendinimas
  • Naudotojai turi šias žemiau nurodytas teises:
   • Teisė susipažinti su apie Naudotoju tvarkomais asmens duomenimis ir gauti apie Naudotoją tvarkomų duomenų kopiją.
   • Teisė prašyti ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis: ši teisė suteikia galimybę prašyti ištaisyti netikslius bei papildyti neišsamius apie Naudotoją tvarkomus asmens duomenis.
   • Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu arba atšaukti duotą sutikimą. Ši teisė suteikia Naudotojui galimybę bet kada atšaukti duotą sutikimą, kad Gristoma tvarkytų Naudotojo asmens duomenis, kurie buvo tvarkomi Naudotojo sutikimo pagrindu taip pat nesutikti, dėl Naudotojo asmens duomenų tvarkymo, kai toks asmens duomenų tvarkymas vykdomas teisėto intereso pagrindu.
   • Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą. Ši teisė suteikia Naudotojui galimybę paprašyti sustabdyti Naudotojo asmens duomenų tvarkymą.
   • Teisė į asmens duomenų perkeliamumą. Ši teisė suteikia Naudotojui galimybę paprašyti pateikti Naudotojo asmens duomenis struktūrizuotu, kompiuterio skaitomu formatu, kurį Naudotojas gali perduoti kitam duomenų valdytojui. Ši teisė taikoma tik automatizuotai informacijai, kurią Naudotojas pateikė ir sutiko su jos tvarkymu.
   • Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis: Ši teisė suteikia Naudotojui galimybę paprašyti ištrinti ar pašalinti asmens duomenis tais atvejais, kai asmens duomenys tvarkomi nesant teisėto pagrindo arba tuos duomenis, kurie tvarkomi Naudotojo sutikimo pagrindu.
   • Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai.
  • Aukščiau nurodytos Naudotojų teisių įgyvendinimas gali būti apribotas, jeigu tai numato taikytinų teisės aktų reikalavimais.
  • Savo teises Naudotojas gali įgyvendinti kreipdamasis į Grisomą el. paštu: info@gristoma.lt.

Kilus klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo maloniai prašome kreiptis į Gristomą el. paštu info@gristoma.lt

Be UAB Gristoma sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti šią privatumo politiką.

Atnaujinta: 2020-11-18